Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
Διοργάνωση και εκτέλεση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
Υπηρεσίες έρευνας και επιχειρησιακής ανάπτυξης
1.gif
2.gif
3.gif
4.gif

in.gr

Δεν βρέθηκε ροή.

newsbeast.gr - Οικονομία

Δεν βρέθηκε ροή.

Παροχή υπηρεσιών συμβούλων τεχνικής στήριξης, υπηρεσιών σχεδιασμού, διαχείρισης έργων σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς με σκοπό την συμμετοχή σε προγράμματα ευρύτερου κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (mentoring, δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης για προγράμματα κατάρτισης και αξιοποίησης ευκαιριών/δυνατοτήτων, εξατομικευμένες υπηρεσίες) σε διάφορα θέματα.

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, μέσω και της ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων, για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών, εκκαθάρισης, λογιστικής επαλήθευσης και σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, τήρησης λογιστικών βιβλίων, υπηρεσίες μισθολογίου.