Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
Διοργάνωση και εκτέλεση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
Υπηρεσίες έρευνας και επιχειρησιακής ανάπτυξης
1.gif
2.gif
3.gif
4.gif

 

 Τι προσφέρουμε:

 • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας.
 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού.
 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (hardware) υπολογιστών.
 • Επεξεργασία δεδομένων ,καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες.
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας.
 • Αλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 • Λοιπές ψυχαγωγικές υπηρεσίες.
 • Διοργάνωση και εκτέλεση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • η Διοργάνωση συναυλιών, εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών δρώμενων και εκδηλώσεων.
 • Λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών, εκκαθάρισης, λογιστικής επαλήθευσης και σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, τήρησης λογιστικών βιβλίων, υπηρεσίες μισθολογίου.
 • Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα οργάνωσης παραγωγής, εφοδιασμού, διαχείρισης και στρατηγικού σχεδιασμού, συμβούλων σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και marketing, διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, επαγγελματικής και τεχνικής στήριξης.
 • Υπηρεσίες οικονομικοτεχνικών μελετών, έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και διαχείρισης έργων (όχι κατασκευαστικών).
 • Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των ψηφιακών υπηρεσιών όπως την ψηφιοποίηση αρχείων, παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την παρουσία μίας επιχείρησης στο διαδίκτυο (web site, web portal) και ειδικότερα την δημιουργία, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση ιστοσελίδων.
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλων τεχνικής στήριξης υπηρεσιών σχεδιασμού, διαχείρισης έργων σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς με σοπό την συμμετοχή σε προγράμματα ευρύτερου κοινοτικού ενδιαφέροντος.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης για ενδιαφερόμενους νέους εμπόρους - επιχειρηματίες.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (mentoring, δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης για προγράμματα κατάρτισης και αξιοποίησης ευκαιριών/δυνατοτήτων, εξατομικευμένες υπηρεσίες) σε διάφορα θέματα.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, μέσω και της ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων, για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή.
 • Ερευνας και επιχειρησιακής ανάπτυξης, πειραματικής έρευνας στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις, κγ) ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικών πολυμέσων (multimedia) καθώς και χονδρικό εμπόριο λογισμικών προγραμμάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων αυτών και επισκευή και συντήρηση αυτών.

Παροχή υπηρεσιών συμβούλων τεχνικής στήριξης, υπηρεσιών σχεδιασμού, διαχείρισης έργων σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς με σκοπό την συμμετοχή σε προγράμματα ευρύτερου κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (mentoring, δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης για προγράμματα κατάρτισης και αξιοποίησης ευκαιριών/δυνατοτήτων, εξατομικευμένες υπηρεσίες) σε διάφορα θέματα.

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, μέσω και της ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων, για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών, εκκαθάρισης, λογιστικής επαλήθευσης και σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, τήρησης λογιστικών βιβλίων, υπηρεσίες μισθολογίου.